เสียงทั่วไปในชุมชน รอบพื้นที่โครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ

เหมืองแม่เมาะดำเนินการติดตามตรวจวัดเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ชุมชน
โดยรอบ จำนวนทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ด้านทิศเหนือได้แก่ บ้านสวนป่าแม่เมาะ
และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ด้านทิศใต้ได้แก่ บ้านหางฮุง และบ้านห้วยคิง ผลที่ได้จากการตรวจวัดได้มีการรายงานให้กับตัวแทนของหมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัด
สิ่งแวดล้อมกับ กฟผ. โดยติดไว้ที่บอร์ดของหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้สถานการณ์เสียงที่อาจมีผลต่อสุขภาพการได้ยิน

สำหรับมาตรฐานเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของประเทศเทศกำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอตารางแสดงค่าเสียงทั่วไปในชุมชน ปัจจุบัน

วันที่ชื่อหมู่บ้านเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชม.
เดซิเบล (เอ)
8 ส.ค. 2562บ้านสวนป่าแม่เมาะ51.5
8 ส.ค. 2562บ้านห้วยคิง52.4
8 ส.ค. 2562บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง47.8
8 ส.ค. 2562บ้านหางฮุง53.4
 หมายเหตุ มาตรฐานเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชม.กำหนดให้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)