เสียงทั่วไปในชุมชน รอบพื้นที่โครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ

เหมืองแม่เมาะดำเนินการติดตามตรวจวัดเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ชุมชน
โดยรอบ จำนวนทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ด้านทิศเหนือได้แก่ บ้านสวนป่าแม่เมาะ
และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ด้านทิศใต้ได้แก่ บ้านหางฮุง และบ้านห้วยคิง ผลที่ได้จากการตรวจวัดได้มีการรายงานให้กับตัวแทนของหมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัด
สิ่งแวดล้อมกับ กฟผ. โดยติดไว้ที่บอร์ดของหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้สถานการณ์เสียงที่อาจมีผลต่อสุขภาพการได้ยิน

สำหรับมาตรฐานเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของประเทศเทศกำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอตารางแสดงค่าเสียงทั่วไปในชุมชน ปัจจุบัน

วันที่ชื่อหมู่บ้านเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชม.
เดซิเบล (เอ)
13 มิ.ย. 2562บ้านสวนป่าแม่เมาะ55.5
13 มิ.ย. 2562บ้านห้วยคิง54.3
13 มิ.ย. 2562บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง47.8
13 มิ.ย. 2562บ้านหางฮุง55.0
 หมายเหตุ มาตรฐานเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชม.กำหนดให้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)