คุณภาพอากาศเหมืองแม่เมาะ

เหมืองแม่เมาะดำเนินการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ,ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 16 สถานี และยังมีสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษจำนวน 3 สถานี ผลที่ได้จากการตรวจวัดได้มีการรายงานให้กับตัวแทนของหมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมกับ กฟผ. โดยติดไว้ที่บอร์ดของหมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนได้รับรู้สถานการณ์ฝุ่นละอองของแต่ละหมู่บ้าน

ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองจะถูกคำนวณในรูปดัชนีคุณภาพอากาศตามที่กรม-ควบคุมมลพิษกำหนด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 0 ถึง มากกว่า 200 ซึ่งแต่ละระดับ จะใช้สีเปรียบเทียบระดับของผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะหากมีค่าดัชนีเกินกว่า 100 แสดงว่าปริมาณของฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐานและบอกได้ว่า คุณภาพอากาศในวันนั้นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยแล้ว

เกณฑ์ค่าดัชนีการตรวจวัด (AQI)ตารางแสดงค่าตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงล่าสุด

วันที่ชื่อสถานีค่าฝุ่นขนาดเล็ก
ไมโครกรัม ต่อ ลบ.ม.
ค่าดัชนี (AQI)
25 ก.พ. 2564 บ้านดง 53 108
25 ก.พ. 2564 บ้านพัก กฟผ. 67 142
25 ก.พ. 2564 บ้านหางฮุง 55 113
25 ก.พ. 2564 บ้านหัวฝาย 53 108
25 ก.พ. 2564 บ้านแม่จาง 76 165
25 ก.พ. 2564 บ้านสบเมาะ 55 113
25 ก.พ. 2564 บ้านสบป้าด 76 165
25 ก.พ. 2564 บ้านสวนป่าแม่เมาะ 53 108
25 ก.พ. 2564 บ้านห้วยเป็ด 55 113
25 ก.พ. 2564 ศูนย์ราชการแม่เมาะ 67 142
25 ก.พ. 2564 บ้านห้วยคิง 55 113
 หมายเหตุ ค่ามาตรฐานฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม ต่อ ลบ.ม.