โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี
กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้มีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ต่อมาเมื่อได้รับอนุญาตประทานบัตรฉบับร่วมแผนผังโครงการใหม่ในปี 2560 จึงมีการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขประกาศของ กพร. โดยนำเงินเข้ากองทุนตามสัดส่วน 50 สตางค์ต่อเมตริกตันการผลิตในปีก่อนหน้า แต่ต้องไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ปี ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยคิง แม่จาง และข่วงม่วง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่หินปูนฯ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทน กฟผ. ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด


ผลการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมีประจำปี 2560 ได้ดำเนินตรวจสุขภาพประชาชนรวมทั้งสิ้น 135 คน โดยศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ พบผู้มีผลเอ๊กซ์เรย์ปกติ จำนวน 5 คน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่พบอาการผิดปกติก็ได้ประสานความร่วมมือกับทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อทำเรื่องส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ตามระบบของทางสาธารณสุขต่อไป
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี


กฟผ. เหมืองแม่เมาะได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ภายหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตรฉบับร่วมแผนผังโครงการใหม่ในปี 2560 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขประกาศของ กพร. โดยนำเงินเข้ากองทุนตามสัดส่วน 1 บาทต่อเมตริกตันการผลิตในปีก่อนหน้า แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท/ปี ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยคิง แม่จาง และข่วงม่วง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 3 หมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจัดการทั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนฯ


ผลคัดเลือกโครงการภายใต้กองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจำปี 2561 ได้แก่


หมู่บ้าน ลำดับ โครงการ
ข่วงม่วง 1 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาสุสาน บ้านข่วงม่วง
2 จัดซื้อเก้าอี้นั่งอย่างหนาประจำสุสานบ้านข่วงม่วง
แม่จาง 1 คัดแยกขยะเปียกโดยใช้เดือน
2 ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
3 จัดซื้อเครื่องพ่นยากันยุงและอุปกรณ์สำหรับ อสม.
4 จัดจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย
ห้วยคิง 1 เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6 บ้านห้วยคิง
2 ทำไม้กวาดอ่อน (ดอกหญ้า) หมู่ 6 บ้านห้วยคิง
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อสม. หมู่ 6 บ้านห้วยคิง
4 สานเสื่อเทปสี และตะกร้า หมู่ 6 บ้านห้วยคิงตรวจสุขภาพ ปี 2560

ตรวจสุขภาพ ปี 2559

ตรวจสุขภาพ ปี 2558

มอบเก้าอี้ บ้านข่วงม่วง

มอบเงินโครงการซ่อมแซมสุสานบ้านข่วงม่วง

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์


กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้มีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ตำบลละ 100,000 บาท/ปี จำนวน 6 ตำบล รวมปีละ 600,000 บาท เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 6 ตำบล เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทน กฟผ. ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด


ผลการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะประจำปี 2560 ได้ดำเนินตรวจสุขภาพประชาชน ทั้ง 6 ตำบล รวมทั้งสิ้น 2,064 คน โดยศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ พบผู้มีผลเอ๊กซ์เรย์ปกติ จำนวน 1,986 คน และพบผู้มีผลเอ๊กซ์เรย์ผิดปกติต้องพบแพทย์ 70 คน โดยผลเอ๊กซ์เรย์ที่ผิดปกติมากส่วนใหญ่จะพบที่ ต.จางเหนือ กับ ต.บ้านเสด็จ ส่วน ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่การทำเหมืองมากกว่ากลับพบผลเอ็กซเรย์ที่ผิดปกติน้อยกว่า อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่พบอาการผิดปกติก็ได้ประสานความร่วมมือกับทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อทำเรื่องส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ตามระบบของทางสาธารณสุขต่อไป


จากอาการที่ผิดปกติทั้งหมดจะมีทั้งโรคปอด ภาวะหัวใจโต และกระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด โดยผู้ที่มีอาการผิดปกติก็ทราบว่าตนเองมีโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์

กฟผ. เหมืองแม่เมาะได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ตำบลละ 100,000 บาท/ปี จำนวน 6 ตำบล รวมปีละ 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 6 ตำบล เป็นผู้บริหารจัดการทั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่


ผลดำเนินการกองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ปี 2560

ทั้ง 5 ตำบลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะคัดเลือกโครงการจัดการขยะชุมชน โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะชุมชนจากต้นทาง และการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือนดิน มีอาจารย์และทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางเป็นวิทยากร

นอกจากนี้ตำบลบ้านดงยังเพิ่มโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน ส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองเลือกโครการจัดซื้อพัดลมเพื่อใช้สาธารณประโยชน์


ตรวจสุขภาพ ปี 2560

ดูงานขยะ

อบรมขยะกองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ | 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 โทร. 054-254356


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      นับตั้งแต่วันที่ 31/8/2559