โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี
กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้มีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ต่อมาเมื่อได้รับอนุญาตประทานบัตรฉบับร่วมแผนผังโครงการใหม่ในปี 2560 จึงมีการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขประกาศของ กพร. โดยนำเงินเข้ากองทุนตามสัดส่วน 50 สตางค์ต่อเมตริกตันการผลิตในปีก่อนหน้า แต่ต้องไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ปี ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยคิง แม่จาง และข่วงม่วง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่หินปูนฯ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทน กฟผ. ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด


ผลการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมีประจำปี 2561 ได้ดำเนินตรวจสุขภาพประชาชนรวมทั้งสิ้น 271 คน โดยศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ พบผู้มีผลเอ๊กซ์เรย์ผิดปกติ จำนวน 5 คน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่พบอาการผิดปกติก็ได้ประสานความร่วมมือกับทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อทำเรื่องส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ตามระบบของทางสาธารณสุขต่อไป
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี


กฟผ. เหมืองแม่เมาะได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ภายหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตรฉบับร่วมแผนผังโครงการใหม่ในปี 2560 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขประกาศของ กพร. โดยนำเงินเข้ากองทุนตามสัดส่วน 1 บาทต่อเมตริกตันการผลิตในปีก่อนหน้า แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท/ปี ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยคิง แม่จาง และข่วงม่วง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 3 หมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจัดการทั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนฯ


ผลคัดเลือกโครงการภายใต้กองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจำปี 2562 ได้แก่


หมู่บ้าน ลำดับ โครงการ
ข่วงม่วง 1 ปรับปรุงซ่อมแซมรถแห่เอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
2 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก
3 จัดซื้อมาตรน้ำประปาหมู่บ้าน
4 คัดแยกขยะ-ร้านค้าขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน
5 จัดจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย
แม่จาง 1 คัดแยกขยะ (ธนาคารขยะ)
2 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายของหมู่บ้านแม่จาง
3 จัดซื้อคุรุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ของคณะกรรมการหมู่บ้านแม่จาง
4 ซ่อมแซมเทปูนบริเวณใต้ถุนกุฏิวัดบ้านแม่จาง
5 หมอกควันและไฟป่า
6 ปรับปรุงโรงน้ำปานะวัดถ้ำอินทร์เนรมิต
7 จัดจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย
ห้วยคิง 1 สนับสนุนการจัดซื้อรถเพื่อสาธารณประโยชน์ตรวจสุขภาพ ปี 2561

ตรวจสุขภาพ ปี 2560

ตรวจสุขภาพ ปี 2559

ตรวจสุขภาพ ปี 2558

โครงการปรับปรุงโรงน้ำปานะ วัดถ้ำอินทร์เนรมิตร

ซ่อมรถแห่บ้านข่วงม่วง

จัดซื้อมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้าน

สร้างรางระบายน้ำ

ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

มอบเก้าอี้ บ้านข่วงม่วง

มอบเงินโครงการซ่อมแซมสุสานบ้านข่วงม่วง

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์


กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้มีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ตำบลละ 100,000 บาท/ปี จำนวน 6 ตำบล รวมปีละ 600,000 บาท เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 6 ตำบล เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทน กฟผ. ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด


ผลการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะประจำปี 2561 ได้ดำเนินตรวจสุขภาพประชาชน ทั้ง 6 ตำบล รวมทั้งสิ้น 1670 คน โดยศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ พบผู้มีผลเอ๊กซ์เรย์ผิดปกติต้องพบแพทย์ 98 คน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่พบอาการผิดปกติก็ได้ประสานความร่วมมือกับทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อทำเรื่องส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ตามระบบของทางสาธารณสุขต่อไป


จากอาการที่ผิดปกติทั้งหมดจะมีทั้งโรคปอด ภาวะหัวใจโต และกระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด โดยผู้ที่มีอาการผิดปกติก็ทราบว่าตนเองมีโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์

กฟผ. เหมืองแม่เมาะได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ตำบลละ 100,000 บาท/ปี จำนวน 6 ตำบล รวมปีละ 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 6 ตำบล เป็นผู้บริหารจัดการทั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่


ผลดำเนินการกองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ปี 2562


ตรวจสุขภาพ ปี 2562

ตรวจสุขภาพ ปี 2560

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลบ้านดง 2562

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลสบป้าด 2562

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลแม่เมาะ 2562

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลบ้านเสด็จ 2562

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลนาสัก 2562

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลจางเหนือ 2562

อบรมขยะ

ดูงานขยะกองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ | 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 โทร. 054-254356


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      นับตั้งแต่วันที่ 31/8/2559