โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี


กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้มีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ต่อมาเมื่อได้รับอนุญาตประทานบัตรฉบับร่วมแผนผังโครงการใหม่ในปี 2560 จึงมีการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขประกาศของ กพร. โดยนำเงินเข้ากองทุนตามสัดส่วน 50 สตางค์ต่อเมตริกตันการผลิตในปีก่อนหน้า แต่ต้องไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ปี ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยคิง แม่จาง และข่วงม่วง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่หินปูนฯ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทน กฟผ. ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด


ผลการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมีประจำปี 2562 ได้ดำเนินตรวจสุขภาพประชาชนรวมทั้งสิ้น 310 คน โดยศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ พบผู้มีผลเอ๊กซ์เรย์ผิดปกติ จำนวน 19 คน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่พบอาการผิดปกติก็ได้ประสานความร่วมมือกับทางศูนย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อทำเรื่องส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ตามระบบของทางสาธารณสุขต่อไป
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี


กฟผ. เหมืองแม่เมาะได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ภายหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตรฉบับร่วมแผนผังโครงการใหม่ในปี 2560 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขประกาศของ กพร. โดยนำเงินเข้ากองทุนตามสัดส่วน 1 บาทต่อเมตริกตันการผลิตในปีก่อนหน้า แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท/ปี ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยคิง แม่จาง และข่วงม่วง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 3 หมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจัดการทั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนฯ


ผลคัดเลือกโครงการภายใต้กองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจำปี 2562 ได้แก่


หมู่บ้าน ลำดับ โครงการ
ข่วงม่วง 1 ปรับปรุงซ่อมแซมรถแห่เอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
2 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก
3 จัดซื้อมาตรน้ำประปาหมู่บ้าน
4 คัดแยกขยะ-ร้านค้าขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน
5 จัดจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย
แม่จาง 1 คัดแยกขยะ (ธนาคารขยะ)
2 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายของหมู่บ้านแม่จาง
3 จัดซื้อคุรุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ของคณะกรรมการหมู่บ้านแม่จาง
4 ซ่อมแซมเทปูนบริเวณใต้ถุนกุฏิวัดบ้านแม่จาง
5 หมอกควันและไฟป่า
6 ปรับปรุงโรงน้ำปานะวัดถ้ำอินทร์เนรมิต
7 จัดจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย
ห้วยคิง 1 สนับสนุนการจัดซื้อรถเพื่อสาธารณประโยชน์โครงการสนับสนุนการจัดซื้อรถเพื่อสาธารณะประโยชน์ 2562 (บ้านห้วยคิง)
โครงการจัดซื้อ เครื่องพ่นหมอกควัน และวัสดุอุปกรณ์ กำจัดยุงลาย อสม.หมู่บ้านห้วยคิง 2562 (บ้านห้วยคิง)
โครงการหมอกควันและไฟป่า 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการปรับปรุงโรงน้ำปานะวัดถ้ำอินทร์เนรมิต 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการต่อท่อน้ำซับบ้านแม่จาง 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการซ่อมแซมเทปูนบริเวณใต้กุฏิวัดบ้านแม่จาง 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายของหมู่บ้านแม่จาง 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ของคณะกรรมการหมู่บ้านแม่จาง 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก 2562 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการพ่นยุง 2562 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถแห่อเนกประสงค์ 2562 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการจัดซื้อมาตรน้ำประปาหมู่บ้าน 2562 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการคัดแยกขยะ-ร้านค้าขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน 2562 (บ้านข่วงม่วง)
ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
มอบเก้าอี้ บ้านข่วงม่วง
มอบเงินโครงการซ่อมแซมสุสานบ้านข่วงม่วง

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์


กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้มีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ตำบลละ 100,000 บาท/ปี จำนวน 6 ตำบล รวมปีละ 600,000 บาท เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 6 ตำบล เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทน กฟผ. ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด


ผลการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะประจำปี 2562 ได้ดำเนินตรวจสุขภาพประชาชน ทั้ง 6 ตำบล รวมทั้งสิ้น 1,483 คน โดยโรงพยาบาลแม่เมาะ พบผู้มีผลเอ๊กซ์เรย์ผิดปกติต้องพบแพทย์ 89 คน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่พบอาการผิดปกติก็ได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อทำเรื่องส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ตามระบบของทางสาธารณสุขต่อไป


จากอาการที่ผิดปกติทั้งหมดจะมีทั้งโรคปอด ภาวะหัวใจโต และกระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด โดยผู้ที่มีอาการผิดปกติก็ทราบว่าตนเองมีโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์

กฟผ. เหมืองแม่เมาะได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ตำบลละ 100,000 บาท/ปี จำนวน 6 ตำบล รวมปีละ 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 6 ตำบล เป็นผู้บริหารจัดการทั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่


ผลดำเนินการกองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ปี 2562


โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันและเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงเพื่อใช้ประโยชน์ภายในตำบลบ้านเสด็จ 2562
โครงการจัดซื้อพัดลม หมู่บ้านนาสัก 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน ระบบดิจิตอลและโครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ำ ตำบลจางเหนือ 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมแขวนเต๊นท์ หมู่บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง 2562
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ หมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ 2562
โครงการจัดซื้อเตาแก๊ส, ถังแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ หมู่บ้านแม่ส้าน 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์สำนักงานคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านบ้านกลาง 2562
โครงการติดตั้งเครื่องเสียงในหอประชุม หมู่บ้านจำปุย 2562
โครงการจัดซื้อพัดลม หมู่บ้านท่าสี 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมพร้อมสายไฟติดตั้งสุสานบ้านดง 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมแขวนเต๊นท์ พร้อมอุปกรณ์ หมู่บ้านหัวฝาย 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเสียงตามสายและตู้น้ำเย็น หมู่บ้านฉลองราช 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านแม่เกี๋ยง 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านปงต้นปิน 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็นให้ศูนย์ อสม. หมู่บ้านห้วยรากไม้ 2562
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านสบเมาะ 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นสำหรับใช้ในกิจกรรมหมู่บ้าน หมู่บ้านสวนป่าแม่จาง 2562
โครงการจัดซื้อแอมป์ขยายเสียงตามสาย หมู่บ้านสบเติ๋น 2562
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านสบป้าด 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่บ้านใหม่ห้วยรากไม้ 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในชุมชน หมู่บ้านนาแขมพัฒนา 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ำ หมู่บ้านใหม่มงคล 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสูง หมู่บ้านเมาะหลวง 2562
หมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่บ้านเวียงสวรรค์ โครงการจัดซื้อเสาปูน/แสลนเพื่อการเกษตรงการจัดซื้อถังใส่ขยะ 2562
โครงการจัดซื้อถังใส่ขยะ หมู่บ้านห้วยคิง 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็นให้ศูนย์ อสม. หมู่บ้านปงชัย 2562
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น หมู่บ้านแม่เมาะสถานี 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมศาลาการเปรียญวัดหางฮุง หมู่บ้านหางฮุง 2562
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าพลาสติก หมู่บ้านห้วยเป็ด 2562
อบรมขยะ
ดูงานขยะ


กองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ | 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 โทร. 054-254356


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      นับตั้งแต่วันที่ 31/8/2559