ความเป็นมา

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมเคมี คำขอประทานบัตรที่ 9/2551(FGD2) ซึ่งได้รับอนุญาตประทานบัตรเมื่อเดือน กันยายน 2556 กำหนดให้ กฟผ. จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน โดยจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุนฯ ในเดือนแรกของทุกปีตลอดอายุประทานบัตร เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนของหน่วยงานสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ทั้งนี้การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด ปีละ 100,000 บาท
          กฟผ. จึงได้จัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยมีการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประจำปี 2557 จำนวน 200,000 บาท เนื่องจากต้องมีการจัดสรรเงินเข้ากองทุนย้อนหลังของปี 2556 ด้วย หลังจากนั้นจึงได้ตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้แทน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด
          วัตถุประสงค์เพื่อสามารถติดตามเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนบ้านแม่จางและบ้านข่วงม่วง ตำบลนาสัก ที่อยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อมูลโครงการ

กองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ | 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 โทร. 054-254356


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      นับตั้งแต่วันที่ 31/8/2559