เสียงรบกวนในชุมชน รอบพื้นที่โครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ

เหมืองแม่เมาะดำเนินการติดตามตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่ชุมชน
โดยรอบ จำนวนทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ด้านทิศเหนือได้แก่ บ้านสวนป่าแม่เมาะ
และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ด้านทิศใต้ได้แก่ บ้านหางฮุง และบ้านห้วยคิง ผลที่ได้จากการตรวจวัดได้มีการรายงานให้กับตัวแทนของหมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมกับ กฟผ. โดยติดไว้ที่บอร์ดของหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้สถานการณ์เสียงของแต่และหมู่บ้าน

สำหรับมาตรฐานเสียงรบกวนในประเทศไทยกำหนดไว้ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ แต่ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้กำหนดเกณฑ์ควบคุมไว้ที่ 9 เดซิเบลเอ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อบริเวณชุมชนโดยรอบตารางแสดงค่าเสียงรบกวน ปัจจุบัน

วันที่ชื่อหมู่บ้านระดับการรบกวน
เดซิเบล (เอ)
2 เม.ย. 2564บ้านสวนป่าแม่เมาะ5.0
9 เม.ย. 2564บ้านห้วยคิง3.6
2 เม.ย. 2564บ้านหัวฝาย5.2
9 เม.ย. 2564บ้านหางฮุง3.1
 หมายเหตุ เกณฑ์ที่เหมืองแม่เมาะควบคุมมาตรฐานเสียงรบกวนไม่เกิน 9 เดซิเบล(เอ)