แรงสั่นสะเทือน

เหมืองแม่เมาะได้ดำเนินการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบจำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหัวฝาย บ้านหางฮุง และบ้านห้วยคิง ผลที่ได้จากการตรวจวัดได้มีการรายงานให้กับตัวแทนของหมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัด
สิ่งแวดล้อมกับ กฟผ. โดยติดไว้ที่บอร์ดของหมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนได้รับรู้สถานการณ์แรงสั่นสะเทือนของแต่ละหมู่บ้าน

สำหรับมาตรฐานแรงสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 วันที่ 26 เม.ย.2553 ที่กำหนดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด สำหรับที่อยู่อาศัย ต่ำสุดไว้ไม่เกิน 5.0 มิลลิเมตร/วินาที แต่ กฟผ. ได้มีการประยุกต์จากมาตรฐานความปลอดภัยจากความสั่นสะเทือนจากการระเบิดของประเทศออสเตรเลีย (AS 2187 – 1983) ที่กำหนดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานไว้ไม่เกิน 2.0 มิลลิเมตร/วินาที เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการระเบิดของเหมืองนั้นไม่เกิดผลกระทบต่อบริเวณชุมชนโดยรอบตารางแสดงค่าแรงสั่นสะเทือน ปัจจุบัน

วันที่ชื่อสถานีความเร็วอนุภาค (ppv)
มิลลิเมตร ต่อวินาที.
16 พ.ค. 2564บ้านห้วยคิง0.00
16 พ.ค. 2564บ้านหางฮุง0.00
 หมายเหตุ เกณฑ์ที่เหมืองแม่เมาะควบคุมไว้ที่ 2 มิลลิเมตรต่อวินาที