การเผาในที่โล่ง วันที่ :

ความหมายสัญลักษณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

  ดีมาก ดีปานกลางเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ต่อสุขภาพต่อสุขภาพมาก
  
  0-25 26-5051-100101-200> 201 

ความหมายชื่อสถานีตรวจวัดอากาศ

 35t: ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ 36t: โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 37t: สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.ลำปาง 38t: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบป้าด
 39t: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสี 40t: การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ
 57t: สำนักงานทรัพยากรฯ จ.เชียงราย 58t: สำนักงานทรัพยากรฯ จ.แม่ฮ่องสอน
 67t: สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 68t: สนามกีฬา อบจ.ลำพูน
 69t: อุตุนิยมวิทยา จ.แพร่ 70t: อุทยานการเรียนรู้ อบจ.พะเยา
 75t: โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 76t: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.แม่สอด จ.ตาก
 MS: สถานีตรวจวัดอากาศหลัก HK: บ้านห้วยคิง
 HH: บ้านหางฮุง HP: บ้านห้วยเป็ด
 SM: บ้านสบเมาะ SP: บ้านสบป้าด
 MC: บ้านแม่จาง GC: ศูนย์ราชการ อ.แม่เมาะ
 HF: บ้านหัวฝาย BD: บ้านดง
 SPM: บ้านสวนป่าแม่เมาะ 

    โปรแกรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภุมิศาสตร์ GIS กับการติดตามสถานะการณ์หมอกควันที่เกิดจากไฟป่า เทียบกับคุณภาพอากาศ AQI จากปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10)

    องค์ประกอบของหน้าเว็บ ด้านซ้ายจะเป็นหน้าเว็บแสดงแผนที่ประกอบด้วยชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของ Bing Map และ ชั้นข้อมูลที่นำมาซ้อนทับเป็นชั้นข้อมูลขอบเขตจังหวัด ข้อมูลจุดเกิดไฟป่า และ ข้อมูลจุดตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษในภาคเหนือตอนบน และ จุดตรวจวัดโดย กฟผ. แม่เมาะ ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและเหมือง ด้านล่างของแผนที่จะมีเครื่องมือเรียกว่า สไลด์บาร์ ใช้เลื่อนดูวันที่เกิดไฟป่าและคุณภาพอากาศ ณ. ที่สถานีตรวจวัด โดยแสดงค่าตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ

    ด้านขวาของหน้าเว็บจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพแผนที่โดยแบ่งหัวข้อดังนี้

  • ชั้นข้อมูล แสดงชื่อชั้นข้อมูลที่แสดงบนภาพแผนที่
  • ตาราง จะสรุปจำนวนจุดที่เกิดไฟป่าในแต่ละจังหวัดในภาคเหนือตอนบน
  • แนะนำโปรแกรม การใช้งานโปรแกรมการติดตามสถานะการณ์หมอดควันฯ