มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่น

           เหมืองแม่เมาะได้กำหนดมาตรการการป้องกันผลกระทบด้านฝุ่น เริ่มจากขั้นตอนวางแผนการจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนเข้าทำเหมือง โดยจัดให้มีรถน้ำราดน้ำถนน และรถสำหรับฉีดพ่นน้ำที่วัสดุก่อนการขุดขน สำหรับขั้นตอนการขุดขน มีมาตรการควบคุมการเกิดฝุ่นอย่างเข้มงวดตั้งแต่แหล่งกำเนิดโดยการเพิ่มความชื้นบริเวณหน้างานก่อนการขุดขน มีการติดตั้งระบบสเปรย์น้ำที่เครื่องโม่และระบบสายพานลำเลียงเป็นระยะๆ มีการปิดคลุมบริเวณจุดเปลี่ยนสายพานรวมถึงมีระบบฉีดน้ำก่อนการโปรยกองดินและถ่าน บริเวณลานกองถ่านจะมีระบบฉีดพ่นน้ำคลุมลานกองเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น สำหรับถนนจะทำการฉีดพรมน้ำบนถนนบริเวณบ่อเหมือง และที่ทิ้งดิน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง โดยกำหนดให้มีการราดน้ำถนนในบ่อเหมือง อย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง และราดน้ำถนนบนที่ทิ้งดิน อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ให้พิจารณาจากสภาพอากาศและฤดูกาลประกอบรวมถึงมีการดำเนินการฟื้นฟูสภาพเหมือง โดยปลูกต้นไม้เป็นแนวกันฝุ่น (Green Belt) การปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นควบคู่ไปกับการทำเหมือง ซึ่งจะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากพื้นที่ว่างเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ           นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมฝุ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจและสามารถตรวจสอบได้ กฟผ.แม่เมาะ จึงได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบจำนวน 15 สถานี โดยบางสถานีจะมีเครื่องตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดควบคู่ด้วยจำนวน 3 สถานีกองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ | 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 โทร. 054-254356


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      นับตั้งแต่วันที่ 31/8/2559