โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี


กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้มีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ต่อมาเมื่อได้รับอนุญาตประทานบัตรฉบับร่วมแผนผังโครงการใหม่ในปี 2560 จึงมีการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขประกาศของ กพร. โดยนำเงินเข้ากองทุนตามสัดส่วน 50 สตางค์ต่อเมตริกตันการผลิตในปีก่อนหน้า แต่ต้องไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ปี ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยคิง แม่จาง และข่วงม่วง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่หินปูนฯ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทน กฟผ. ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด


ผลการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมีประจำปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงดำเนินการจัดทำโครงการ ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อน ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


ผลคัดเลือกโครงการภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหมืองแร่หินปูน ประจำปี 2564 ได้แก่


หมู่บ้าน ลำดับ โครงการ
ข่วงม่วง 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดด่อโรคโควิด-19
แม่จาง 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19
ห้วยคิง 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด บ้านห้วยคิงกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี


กฟผ. เหมืองแม่เมาะได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ภายหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตรฉบับร่วมแผนผังโครงการใหม่ในปี 2560 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขประกาศของ กพร. โดยนำเงินเข้ากองทุนตามสัดส่วน 1 บาทต่อเมตริกตันการผลิตในปีก่อนหน้า แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท/ปี ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยคิง แม่จาง และข่วงม่วง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 3 หมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจัดการทั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนฯผลคัดเลือกโครงการภายใต้กองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูน ประจำปี 2564 ได้แก่


หมู่บ้าน ลำดับ โครงการ
ข่วงม่วง 1 ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมบันไดทางลงท่าน้ำสำนักสงฆ์ข่วงม่วง
2 จัดซื้อวาวล์ประตูน้ำเพื่อการเกษตรบ้านข่วงม่วง
3 ติดตั้งแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ไฟกริ่งถนนสาธารณะ
แม่จาง 1 ต่อเติมที่พักสงฆ์ วัดแม่จาง
2 จัดซื้อฮอร์นเสียงตามสาย
3 ตัดชุดกลุ่มพ่อบ้าน-แม่บ้าน บ้านแม่จาง ม.1
ห้วยคิง 1 ติดตั้งโซลาร์เซลล์ซุ้มประตูหมู่บ้านห้วยคิง
2 ปรับปรุงหอพ่อบ้าน บ้านเหนือ
3 ปรับปรุงหอพ่อบ้าน บ้านใต้
4 กลุ่มเลี้ยงปลาดุก
5 ตัดเสื้อผู้สูงอายุ บ้านห้วยคิง
แม่จางและข่วงม่วง 1 จัดจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัยโครงการ ปรับปรุงหอพ่อบ้าน บ้านเหนือ บ้านห้วยคิง 2564
โครงการ ปรับปรุงหอพ่อบ้าน บ้านใต้ บ้านห้วยคิง 2564
โครงการ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ซุ้มประตูหมู่ บ้านห้วยคิง 2564
โครงการ ตัดเสื้อผู้สูงอายุ บ้านห้วยคิง 2564
โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด บ้านห้วยคิง 2564
โครงการ กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย บ้านห้วยคิง 2564
โครงการ ตัดชุดกลุ่มพ่อบ้าน-แม่บ้าน บ้านแม่จาง ม.1 บ้านแม่จาง 2564
โครงการ ต่อเติมที่พักสงฆ์ วัดแม่จาง บ้านแม่จาง 2564
โครงการ จัดซื้อฮอร์นเสียงตามสาย บ้านแม่จาง 2564
โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 บ้านแม่จาง 2564
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมบันไดทางลงท่าน้ำสำนักสงฆ์ข่วงม่วง บ้านข่วงม่วง 2564
โครงการ ติดตั้งแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ไฟกริ่งถนนสาธารณะ บ้านข่วงม่วง 2564
โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดด่อโรคโควิด-19 บ้านข่วงม่วง 2564
โครงการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตำบลนาสัก 2563 (รพ.สต บ้านใหม่รัตนโกสินทร์)
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคโควิด-19 บ้านแม่จาง-ข่วงม่วง 2563 (รพ.สต บ้านใหม่รัตนโกสินทร์)
โครงการจัดชื้อเครื่องวัดไข้ อสม. บ้านห้วยคิง 2563 (บ้านห้วยคิง)
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคโรควิด-19 2563 (บ้านห้วยคิง)
โครงการจัดชื้อยาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายป้องกันโรค ไข้เลือดออก 2563 (บ้านห้วยคิง)
โครงการเยี่ยมผู้ป่วยบ้านติดเตียง 2563 (บ้านห้วยคิง)
โครงการจัดชื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 2563 (บ้านข่วงม่วงและบ้านแม่จาง)
โครงการจัดจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย 2563 (โรงเรียนบ้านแม่จาง)
โครงการปรับเปลี่ยนหลังคากุฏิ 2563 (วัดถ้ำอินทร์เนรมิต)
โครงการโรงจอดรถวัดห้วยคิง สากล 2563 (บ้านห้วยคิง)
โครงการการปรับปรุงวงดนตรีไทย สากล 2563 (บ้านห้วยคิง)
โครงการการปรับปรุงระบบไฟฟ้ากุฏิวัดบ้านห้วยคิง 2563 (บ้านห้วยคิง)
โครงการการป้องกันหมอกควันและไฟป่า 2563 (บ้านแม่จาง)
โครงการเปลี่ยนมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้าน 2563 (บ้านแม่จาง)
โครงการวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร 2563 (บ้านแม่จาง)
โครงการเทกุฏิวัดแม่จาง 2563 (บ้านแม่จาง)
โครงการจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้าน 2563 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประจำหมู่บ้าน 2563 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการจัดชื้อชุด ชรบ. และอุปกรณ์ลาดตะเวนดับไฟป่า 2563 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการรางระบายน้ำและเทคอนกรีตหลังห้องน้ำที่พักสงฆ์ 2563 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการกลุ่มดนตรีไทย 2563 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการสนับสนุนการจัดซื้อรถเพื่อสาธารณะประโยชน์ 2562 (บ้านห้วยคิง)
โครงการจัดซื้อ เครื่องพ่นหมอกควัน และวัสดุอุปกรณ์ กำจัดยุงลาย อสม.หมู่บ้านห้วยคิง 2562 (บ้านห้วยคิง)
โครงการหมอกควันและไฟป่า 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการปรับปรุงโรงน้ำปานะวัดถ้ำอินทร์เนรมิต 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการต่อท่อน้ำซับบ้านแม่จาง 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการซ่อมแซมเทปูนบริเวณใต้กุฏิวัดบ้านแม่จาง 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายของหมู่บ้านแม่จาง 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ของคณะกรรมการหมู่บ้านแม่จาง 2562 (บ้านแม่จาง)
โครงการสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก 2562 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการพ่นยุง 2562 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถแห่อเนกประสงค์ 2562 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการจัดซื้อมาตรน้ำประปาหมู่บ้าน 2562 (บ้านข่วงม่วง)
โครงการคัดแยกขยะ-ร้านค้าขยะรีไซเคิลประจำหมู่บ้าน 2562 (บ้านข่วงม่วง)
ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
มอบเก้าอี้ บ้านข่วงม่วง
มอบเงินโครงการซ่อมแซมสุสานบ้านข่วงม่วง

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์


กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้มีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ตำบลละ 100,000 บาท/ปี จำนวน 6 ตำบล รวมปีละ 600,000 บาท เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 6 ตำบล เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทน กฟผ. ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด


ผลการตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะประจำปี 2563 ได้ดำเนินตรวจสุขภาพประชาชน ทั้ง 6 ตำบล รวมทั้งสิ้น 1,516 คน โดยโรงพยาบาลแม่เมาะ พบผู้มีผลเอกซ์เรย์ ผิดปกติต้องพบแพทย์ 92 คน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่พบอาการผิดปกติก็ได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อทำเรื่องส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ตามระบบของทางสาธารณสุขต่อไป


จากอาการที่ผิดปกติทั้งหมดจะมีทั้งโรคปอด ภาวะหัวใจโต และกระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด โดยผู้ที่มีอาการผิดปกติก็ทราบว่าตนเองมีโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์


กฟผ. เหมืองแม่เมาะได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ตำบลละ 100,000 บาท/ปี จำนวน 6 ตำบล รวมปีละ 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่

โดยมีการจัดตั้งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 6 ตำบล เป็นผู้บริหารจัดการทั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่


ผลดำเนินโครงการการกองทุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ปี 2564


โครงการมอบโครงการกองทุนพัฒนาฯ ตำบลบ้านเสด็จ 2564
โครงการจัดซื้ออุกรณ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนกิจรรมเสริมสร้างสุขภาพ บ้านส่วนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง 2564
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่ม อสม.ประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ต.บ้านดง 2564
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคบ้านท่าสี ม.3 ต.บ้านดง 2564
โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร ต.นาสัก 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงสนาม ต.จางเหนือ 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ บ้านหัวฝาย ต.สบป้าด 2564
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกบ้านสวนป่าแม่จาง บ้านสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด 2564
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร-เครื่องปริ้นท์ บ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด 2564
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้แสงสว่าง บ้านเวียงหงส์ล้านนา ต.แม่เมาะ 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดอาคารอเนกประสงค์ บ้านนาแขมพัฒนา ต.แม่เมาะ 2564
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในครัวเรือน บ้านใหม่มงคล ต.แม่เมาะ 2564
โครงการจัดซื้อถังน้ำแข็งแช่น้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรม อสม. บ้านเวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสแกนหน้าผาก และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ 2564
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ 2564
โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ 2564
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 บ้านปงชัย ต.แม่เมาะ 2564
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก บ้านแม่เมาะสถานี ต.แม่เมาะ 2564
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อสนับสนุนจุดคัดกรองโควิด-19 บ้านใหม่ห้วยรากไม้ ต.แม่เมาะ 2564
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อสนับสนุนจุดคัดกรองโควิด-19 บ้านห้วยเป็ด ต.แม่เมาะ 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องขุดดิน บ้านทรายทอง 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค์แบบมีล้อลาก ตำบลบ้านเสด็จ หมู่บ้าน (จำค่า),(ปงอ้อม),(ห้วยยาง),(ห้วยน้ำเค็ม),(ทรายทองพัฒนา),(เมาะพัฒนา),(ห้ายยางพัฒนา),(ห้วยหลวงพัฒนา),(ห้วยเดื่อพัฒนา) 2563
โครงการการป้องกันโรคโรคติอต่อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid19 ตำบลนาสัก 2563
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ตำบลจางเหนือ 2563
โครงการศูนย์บริการชุดถังออกซิเจน เพื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูแลสุขภาพการหายใจ รพ.สต.บ้านดง 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง 2563
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าหมู่บ้าน บ้านสวนป่าแม่เมาะ 2563
โครงการกั้นฝายกักเก็บน้ำช่วงหน้าแล้ง บ้านแม่ส้าน 2563
โครงการจัดซื้อถังพักน้ำ บ้านกลาง 2563
โครงการจัดซื้อพัดลม บ้านจำปุย 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันดิจิตอล บ้านท่าสี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาโปงโฮง บ้านดง 2563
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ บ้านหัวฝาย 2563
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 บ้านแม่เกี๋ยง 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่บ้าน ปงต้นปิน 2563
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จราจรประจำ หมู่บ้านห้วยรากไม้ 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านสบเมาะ 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีรั้ว-ป้ายอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม) สวนป่าแม่จาง 2563
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้านสบเติ๋น บ้านสบเติ๋น 2563
โครงการต่อเติมเสียงตามสายประจำหมู่บ้านสบป้าด บ้านสบป้าด 2563
โครงการจัดซื้อพัดลมติดเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ บ้านเวียงหงส์ล้านนา 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันและเครื่องวัดอุณหภูมิ บ้านนาแขมพัฒนา 2563
โครงการจัดซื้อแทงค์น้ำพร้อมติดตั้ง บ้านใหม่มงคล บ้านใหม่มงคล 2563
โครงการกำจัดเศษวัชพืชและพัฒนาพื้นที่บ้านเวียงสวรรค์โดยใช้เสวียน บ้านเวียงสวรรค์ 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสแกนหน้าผากและเจลล้างมือ บ้านเมาะหลวง 2563
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำแปลงเกษตร ปลูกผักเชียงดา ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านใหม่นาแขม 2563
โครงการเฝ้าระวังและดับไฟป่า บ้านห้วยคิง 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิประจำ (ป้องกันโควิด 19) บ้านปงชัย 2563
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านแม่เมาะสถานี 2563
โครงการจัดซื้อพัดลมติดโรงครัววัดหางฮุง บ้านหางฮุง 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (ป้องกันโรคโควิด-19) บ้านใหม่ห้วยรากไม้ 2563
โครงการจัดชื้อ วัสดุครุภัณฑ์ โต๊ะพับอเนกประสงค์สีขาว บ้านห้วยเป็ด 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันและเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงเพื่อใช้ประโยชน์ภายในตำบลบ้านเสด็จ 2562
โครงการจัดซื้อพัดลม หมู่บ้านนาสัก 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน ระบบดิจิตอลและโครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ำ ตำบลจางเหนือ 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมแขวนเต๊นท์ หมู่บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง 2562
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ หมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ 2562
โครงการจัดซื้อเตาแก๊ส, ถังแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ หมู่บ้านแม่ส้าน 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์สำนักงานคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านบ้านกลาง 2562
โครงการติดตั้งเครื่องเสียงในหอประชุม หมู่บ้านจำปุย 2562
โครงการจัดซื้อพัดลม หมู่บ้านท่าสี 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมพร้อมสายไฟติดตั้งสุสานบ้านดง 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมแขวนเต๊นท์ พร้อมอุปกรณ์ หมู่บ้านหัวฝาย 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเสียงตามสายและตู้น้ำเย็น หมู่บ้านฉลองราช 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านแม่เกี๋ยง 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านปงต้นปิน 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็นให้ศูนย์ อสม. หมู่บ้านห้วยรากไม้ 2562
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านสบเมาะ 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นสำหรับใช้ในกิจกรรมหมู่บ้าน หมู่บ้านสวนป่าแม่จาง 2562
โครงการจัดซื้อแอมป์ขยายเสียงตามสาย หมู่บ้านสบเติ๋น 2562
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านสบป้าด 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่บ้านใหม่ห้วยรากไม้ 2562
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในชุมชน หมู่บ้านนาแขมพัฒนา 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ำ หมู่บ้านใหม่มงคล 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสูง หมู่บ้านเมาะหลวง 2562
หมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่บ้านเวียงสวรรค์ โครงการจัดซื้อเสาปูน/แสลนเพื่อการเกษตรงการจัดซื้อถังใส่ขยะ 2562
โครงการจัดซื้อถังใส่ขยะ หมู่บ้านห้วยคิง 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็นให้ศูนย์ อสม. หมู่บ้านปงชัย 2562
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น หมู่บ้านแม่เมาะสถานี 2562
โครงการจัดซื้อพัดลมศาลาการเปรียญวัดหางฮุง หมู่บ้านหางฮุง 2562
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าพลาสติก หมู่บ้านห้วยเป็ด 2562
อบรมขยะ
ดูงานขยะ


กองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ | 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 โทร. 054-254356


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      นับตั้งแต่วันที่ 31/8/2559