มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านแรงสั่นสะเทือน

ด้านแรงสั่นสะเทือน

           มาตรการด้านแรงสั่นสะเทือน ได้มีการควบคุมน้ำหนักวัตถุระเบิดตามระยะทางและควบคุมการจุดระเบิดโดยการหน่วงเวลาเพื่อไม่ให้ระเบิดพร้อมกัน โดยใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ทั้งนี้เหมืองแม่เมาะได้นำมาตรฐานความสั่นสะเทือนสำหรับอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศออสเตรเลียที่กำหนดความเร็วอนุภาคต่ำสุดไม่เกิน 2 มิลลิเมตร/วินาที มาใช้เป็นเกณฑ์ควบคุม ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานแรงสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ของประเทศไทยที่กำหนดความเร็วอนุภาคต่ำสุดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที นอกจากนี้มีการติดตามตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง


กองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ | 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 โทร. 054-254356


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      นับตั้งแต่วันที่ 31/8/2559