การฟื้นฟูสภาพเหมือง

           การฟื้นฟูสภาพเหมืองจะมีแผนการดำเนินการตั้งแต่ระยะดำเนินการทำเหมืองจะถึงระยะสิ้นสุดการทำเหมือง โดยในพื้นที่บ่อเหมืองจะทำการปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดการชะล้างของดินบริเวณพื้นที่ลาดชันของขอบบ่อเหมือง ดำเนินการรักษาสภาพป่าไม้ในบริเวณแนวกั้นเขตไม่ทำเหมืองโดยรอบพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโตเป็นปกติ และปลูกซ่อมแซมในบริเวณที่เบาบาง เพื่อใช้เป็นแนวเขตตามธรรมชาติ ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองไปเป็นบริเวณกว้าง สงวนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งหากินและอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ในบริเวณที่ดินที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว จะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนที่มีการกำหนดไว้ ในลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมไปพร้อมๆ กับการเดินหน้าเหมืองใหม่ เช่น การปลูกพืชคลุมดิน ปรับความลาดชันให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ปลูกป่าทดแทน และการฟื้นฟูสภาพดิน เพื่อรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อม เป็นต้น


กองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ | 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 โทร. 054-254356


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      นับตั้งแต่วันที่ 31/8/2559