มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียง

           เสียงที่เกิดการจากทำเหมือง กฟผ. แม่เมาะได้มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียง โดยกำหนดให้บริษัทผู้รับจ้าง มีการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจักรกลระบบสายพานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ มีการจัดทำกำแพงกั้นเสียง (Sound Barrier) บริเวณปลายสายพาน เพื่อลดเสียงจากปลายมอเตอร์สายพายบนที่ทิ้งดิน ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวจะทำการตรวจวัดระดับเสียงจากลูกกลิ้งสายพานที่ทำงานบนที่ทิ้งดินทั้งชุดและทำการเปลี่ยนลูกกลิ้งที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ได้ทำคันดินและปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงระหว่างบ่อเหมืองกับชุมชน พร้อมทั้งมีการตรวจวัดเสียงรบกวนและระดับเสียงทั่วไปบริเวณชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเหมือง


กองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ | 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 โทร. 054-254356


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      นับตั้งแต่วันที่ 31/8/2559