ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ

สัญลักษณ์สีแสดงปริมาณน้ำฝน

หนักมาก (> 25 มม./ชั่วโมง)
หนัก (17 - 25 มม./ชม.)
ปานกลาง (7 - 17 มม./ชม.)
น้อย (0 - 7 มม./ชม.)