สถานีตรวจวัด ค่าตรวจวัด AQI วันที่ตรวจวัด
very_good บ้านหัวฝาย 11 11 3 ธันวาคม 2566
very_good บ้านดง 11 11 3 ธันวาคม 2566
very_good บ้านสบป้าด 16 16 3 ธันวาคม 2566
very_good บ้านแม่จาง 16 16 3 ธันวาคม 2566
very_good บ้านห้วยเป็ด 16 16 3 ธันวาคม 2566
very_good บ้านหางฮุง 16 16 3 ธันวาคม 2566
very_good บ้านสบเมาะ 16 16 3 ธันวาคม 2566
very_good บ้านห้วยคิง 16 16 3 ธันวาคม 2566
very_good ศูนย์ราชการแม่เมาะ 17 17 3 ธันวาคม 2566
very_good บ้านพัก กฟผ. 17 17 3 ธันวาคม 2566
very_good บ้านสวนป่าแม่เมาะ 11 11 3 ธันวาคม 2566