สถานีตรวจวัด ระดับเสียงรบกวน วันที่
บ้านสวนป่าแม่เมาะ 2.8 9 พฤศจิกายน 2566
บ้านห้วยคิง 2.6 3 พฤศจิกายน 2566
บ้านหัวฝาย 5.0 9 พฤศจิกายน 2566
บ้านหางฮุง 5.1 3 พฤศจิกายน 2566

มาตรฐานไม่เกิน 9 เดซิเบล (เอ)

**ดำเนินการตรวจวัดระหว่าง พ.ย. - เม.ย. ของทุกปี