สถานีตรวจวัด ความเร็วอนุภาค (ppv)
มิลลิเมตรต่อวินาที
วันที่ เวลา
บ้านห้วยคิง 0.80 4 ธันวาคม 2566 14:40:00
บ้านหางฮุง 0.61 4 ธันวาคม 2566 14:43:00

เกณฑ์ควบคุมไม่เกิน 2 มิลลิเมตรต่อวินาที