สถานีตรวจวัด ท้ายน้ำ SW สะพานหางฮุง
ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 7.7 7.5
ความนำไฟฟ้า (Cond)
ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm)
2005 3063
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)
มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)
1672 2630
ซัลเฟต (SO4)
มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L
958.05 1223.45

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
วันที่ตรวจ 18 กันยายน 2566